winkelwagen

0 item(s) in uw winkelwagen

Scava Weekendshopping

zaterdag 24/2 en zondag 25/2

Over PEFC

In 1999 zag PEFC, het Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, het licht op initiatief van twaalf Europese landen, waaronder België. Dit programma werd al snel gesteund door de verschillende actoren die van ver of dichtbij betrokken waren bij het bos en groeide uit tot een wereldwijd erkend systeem. De grondbeginselen van het systeem zijn openheid voor dialoog, streven naar consensus, transparantie, periodieke beoordeling en voortdurende verbetering. Bij het PEFC-gebeuren worden alle actoren van het bos betrokken: boseigenaars, industrie, milieuorganisaties, wetenschappers en gebruikers van het bos. PEFC is uitgegroeid tot het grootste boscertificatiesysteem ter wereld met meer dan 224 miljoen hectare gecertificeerde bosoppervlakte.

Het belang van de bossen

Jaarlijks verdwijnt wereldwijd nog 13 miljoen hectare bossen. Het is dus belangrijk om erop toe te zien dat bossen goed beheerd worden, willen we hun toekomst verzekeren. Ontbossing is onlosmakelijk verbonden met klimaatverandering, want maar liefst 18% van de CO2-uitstoot is te wijten aan ontbossing. Naast de opwarming van de aarde, heeft ontbossing ook nog tal van andere schadelijke gevolgen. Denk maar aan het verdwijnen van de biodiversiteit en de werkgelegenheid voor de lokale bevolking.

Bossen komen steeds vaker onder druk te staan. Meer en meer doen we met z'n allen een beroep op hout. Hout om ons te verwarmen, om te bouwen, te decoreren, maar ook hout als basis van papier, karton,... Natuurlijk kunnen we nog hout gebruiken, want het is hét hernieuwbare materiaal bij uitstek. De productie van hout vergt 4 keer minder energie dan de productie van beton, 60 keer minder energie dan de productie van staal en 130 keer minder energie dan de productie van aluminium. Bovendien nemen bomen CO2 op en produceren ze zuurstof via de fotosynthese. Niet het gebruik van hout zorgt voor de teloorgang van het bos, wel het fout gebruik. Verantwoorde en duurzame (een evenwicht tussen de ecologische, sociale en economische functies) houtwinning is daarom van groot belang. Boscertificatie geeft de garantie dat het hout (of het afgeleide product) een legale en duurzame herkomst heeft.

Boscertificatie is essentieel voor de duurzaamheid en het goede beheer van de bossen en dient dan ook te worden aangemoedigd en ondersteund!

PEFC, wereldwijd vertegenwoordigd

PEFC Internationaal is een onafhankelijke, niet-gouvernementele milieuorganisatie zonder winstoogmerk, actief in zes continenten. PEFC fungeert als paraplu voor nationale certificatiesystemen.

De PEFC-certificatie is gebaseerd op de erkenning van de certificatiesystemen die elk land aan PEFC Internationaal voorlegt. Het grote voordeel hiervan is dat er rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van elk land en met de nationale wetten, door gebruik te maken van één logo dat wereldwijd herkenbaar is.

PEFC garandeert dat bossen worden beheerd met inachtneming van strenge criteria en dat de houtstromen van in het bos tot bij de consument nauwgezet worden gevolgd en gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instellingen.

De PEFC-certificatie is gebaseerd op 305 criteria. Deze worden door PEFC gebruikt om tijdens de erkenningsprocedure de geloofwaardigheid en de kwaliteit van de nationale certificatiesystemen te meten. De criteria vloeien voort uit de intergouvernementele conferenties over duurzaam bosbeheer en alle internationale conventies over sociale en ecologische kwesties (o.a. International Labour Organisation Core Conventions, ISO-guidelines, Convention on Biological Diversity).

De rol van PEFC Belgium

PEFC wordt in België vertegenwoordigd door de vzw PEFC Belgium. De vzw is enerzijds verantwoordelijk voor het opstellen en aanpassen van de werkwijze voor boscertificatie in België, zoals gedefinieerd door PEFC Internationaal, en anderzijds voor de promotie van het PEFC-label. PEFC Belgium is opgebouwd uit 5 kamers: de boseigenaars, de industriëlen, de wetenschappers, de milieubewegingen en de gebruikers. Elke beslissing wordt in consensus genomen. Alle vertegenwoordigers die van ver of dicht met het bos te maken hebben, hebben dus zeggenschap in de werking van de vzw.
De promotionele activiteiten van de vzw richten zich op een gedifferentieerd doelpubliek: boseigenaars, bedrijven in de houtketen, economische spelers en overheden die hout of papier voorschrijven en uiteraard de particuliere consumenten. Wij helpen hen allemaal verder op hun weg naar verantwoorde keuzes.

De werking van PEFC-certificatie

Bij de PEFC-certificatie is er een nauwgezette controle van in het bos tot in de winkelrekken. Elke schakel in deze 'controleketen' dient in het bezit te zijn van een certificaat om het product te kunnen voorzien van het PEFC-label, de uiteindelijke garantie voor de klant. Het gaat hier dus om een gesloten, gecontroleerde keten.

Er worden twee soorten certificaten uitgereikt om de houtstromen te volgen van in het bos tot bij de consument:

  • het certificaat voor het bos
  • het certificaat voor het bedrijf

Boscertificatie

In eerste instantie worden de bossen gecertificeerd voor het duurzaam bosbeheer. Concreet betekent dit dat de boseigenaar zich engageert om zijn bos te beheren volgens een aantal strikte regels. In België tekent de boseigenaar een charter met 14 punten. Op regelmatige basis worden controles gedaan in de bossen om te zien of deze goed worden beheerd volgens de PEFC-principes. Deze controles gebeuren door onafhankelijke certificatie-instellingen.

Wie zich aan de regels houdt, kan zijn hout verhandelen onder het PEFC-label. Wie bij de controles niet voldoet, verliest het certificaat.

Certificaat voor bedrijven

Bedrijven die hout of papier verwerken, houden steeds meer rekening met een milieuvriendelijke en gecontroleerde herkomst van deze producten. Elk bedrijf in de houtkolom dient over een certificaat - het controleketencertificaat genoemd - te beschikken om hout of papier te mogen verhandelen met het PEFC-label. Het gaat hier dus zowel over bosuitbatingen, zagerijen, meubelmakers, houthandelaars en invoerders, papierfabrikanten, drukkers,...

Door het behalen van het controleketencertificaat garandeert het bedrijf enerzijds dat al het hout dat het verhandelt voortkomt uit legale houtkap. Anderzijds zorgt het ervoor dat de houtstromen afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bossen gevolgd kunnen worden langsheen de verwerkingsketen. Een onafhankelijke certificatie-instelling komt jaarlijks langs in het bedrijf om te controleren of het bedrijf de procedures correct volgt.

Er is een explosieve groei van het aantal bedrijven dat een PEFC-controleketencertificaat behaalt. Deze trend zorgt uiteraard voor een uitbreiding van het aanbod. Denk maar aan papierwaren, meubels, bouwmaterialen, kinderspeeltuinen, parket,... Deze producten vindt u in de winkelrekken van doe-het-zelfzaken, warenhuizen, de speciaalzaken, maar ook meer en meer in de detailhandels. De bedrijven zetten dus hun beste beentje voor op vlak van duurzaam bosbeheer. Nu is het aan de consumenten om deze inspanningen aan te moedigen en te kiezen voor producten die het PEFC-label dragen!

Het PEFC-logo

Hout dat afkomstig is van duurzaam beheerde en gecertificeerde bossen, draagt een merkteken, het PEFC-logo. Het logo bestaat uit een cirkel met twee bomen en de initialen "PEFC" en is steeds voorzien van een persoonlijk logonummer. Enkel bedrijven die beschikken over een geldig PEFC-controleketencertificaat mogen het logo aanbrengen op producten. Als het gaat om afgewerkte producten, is het logo aangebracht op het product of op de verpakking, maar dat is niet altijd zo. Wanneer u niet-afgewerkte producten koopt, zoals een houten balk bij een schrijnwerker, is dit meestal niet aangeduid op het product zelf, maar wel op de factuur of offerte. Op onze website vindt u een lijst van alle gecertificeerde bedrijven.

In voorraad Beperkte voorraad Op bestelling